Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 14:39:14

Новини

Ваканция за наеми и такси предлагат съветниците от ГЕРБ/СДС в Добрич, искат извънредна сесия

Ваканция за общински наеми и такси, намаляване на патентния данък за времето на  извънредното положение, нулева година за събиране на туристически данък, удължаване на сроковете за плащане на данъци, безплатни Синя зона, детски ясли и градини, разширяване на електронните услуги на община Добрич. Това са предложенията на съветниците от ГЕРБ/СДС в Добрич, чрез които трябва да бъдат облекчени  последствията от кризата с COVID-19.
Пакетът от мерки цели да подпомогне и малкия и среден бизнес, и гражаданите, засегнати от ограниченията в борбата с коронавируса. Заложена е подкрепа на всички, които плащат данъци и такси на територията на Община град Добрич. Предвидена е и подкрепа на семействата с малки деца, пише в пресъобщение на местната партийна централа.
Според предложенията граждани и фирми ще могат да се възползват от удължения до 30 юни срок за ползване на отстъпка от 5% при  плащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти, ТБО и данъка върху моторните превозни средства. Мерките предвиждат освобождаване от плащане на такси и наеми за ползване на общински площи за времето на извънредното положение. Друга идея е до края на годината да не се начисляват лихви за забавени плащания на наеми и концесии, както и да не се допуска забавяне от Общината на плащанията по договори, които са изпълнени.
Мерки в подкрепа на бизнеса
– Обявяване на нулева година за събиране на туристически данък, удължаване на срока на служебния абонамент за Синя зона.
– Пропорционално намаляване на патентния данък на физическите лица и едноличните търговци, чиито обекти са затворени заради извънредното положение.
За гражданите
– Отпадане на заплащането за Синя зона за времето на извънредно положение и удължаване на срока на картите за "Градски транспорт".
– Създаване на организация за разширяване на електронните услуги, предоставяни от Общината за бизнеса и гражданите.

Мерките ще бъдат внесени за обсъждане на първото заседание на Временната  комисия, създадена по инициатива на съветниците от Местна коалиция ГЕРБ (СДС), която призовава за по-скорошното й свикване от кмета Йордан Йорданов.
За мерките, за които е необходимо решение на Общински съвет, съветниците от групата предлагат провеждане на извънредно заседание.

Ето пълния пакет от мерки:

Финансови мерки:
•  През 2020 година отстъпка от 5% да се направи на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година, ТБО и данъка върху превозните средства за цялата година;
•  Физическите или юридическите лица, посочени в чл.20 ал.1 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, които са платили служебен абонамент за синя зона, но не са я ползвали, тъй като не са осъществявали стопанска дейност съгласно заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение, платения за този период служебен абонамент да бъде прихванат за следващите месеци;
•  Да се освободят от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел II от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение, за периода през който са затворени;
•  Да се освободят от заплащане на наемни цени по Приложение 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане търговци и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза- наематели на обекти, собственост на Община Добрич, които са затворени  на основание заповедта на Министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение, за периода, през който са затворени и не осъществяват дейност;
•  Продължаване на изпълнението на инвестиционната програма и проектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич, за да се създава заетост и доходи на работещите в град Добрич;
•  Да не се допуска забавяне от страна на Общината на плащанията по договори, които са изпълнени.
•  Да се направи ревизия на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич с оглед на възможностите за финансирането й;
•  Да не се начисляват лихви за забава на плащания на наеми и концесионни възнаграждения по сключените вече договори до края на 2020 година;
•  Пропорционално преизчисляване в посока намаляване на патентния данък на физическите лица и едноличните търговци, чиито обекти са били затворени в изпълнение на Заповедта на министъра на здравеопазването с оглед въведеното извънредно положение за периода, в който са били затворени;
•  Да се освободят от заплащане на такса за ползване на детски ясли, детски градини по чл.28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Добрич за периода на действие на извънредното положение, както и за  месеца, следващ отмяната на извънредното положение;
•  Удължаване на срока на картите за „Градски транспорт“ за периода, за който не са ползвани, ако бъдат върнати;
•  За времето на извънредно положение да отпадне заплащането на Синя зона, за да се стимулират гражданите да използват личния си транспорт като противоепидемична мярка;
•  Обявяване на нулева година за събиране на туристическия данък.

Административни облекчения:
Създаване на организация за разширяване на електронните услуги, предоставяни от Общината за бизнеса и гражданите, чрез:
•  Електронно заявяване на разрешение за строеж за четвърта, пета и шеста категория за инвестиционни проекти;
•  Електронно заявяване на получаване на виза;
•  Електронно заявяване на разрешение за поставяне на обекти;
•  Електронно заявяване  на удостоверение на данъчна оценка на недвижим имот.
Последни новини