Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 10:13:35

Новини

Поръчката за канализацията при водния цикъл е спряна, струвала повече от предвиденото

Ремонт на пречиствателна станция и водопроводи, но без да се подменя канализацията. Това представлява дотук лелеяният проект за воден цикъл на Добрич. Замисълът за рехабилитация на канализационната мрежа на града пропада още на 27 януари т.г., когато кметът на Добрич Йордан Йорданов издава заповед, с която прекратява обществената поръчка за ЛОТ 1, която е с предмет на дейност: "Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод".
В мотивите за решението пише, че по искане на финансиращия орган са направени промени в проекта – изместено е част от трасето, отпада изграждането на КПС за дъждовни води и т.н. След настъпилите съществени корекции общата стойност на ЛОТ 1 надвишавала размера на непредвидените разходи за обособената позиция и поръчката е спряна. До момента ОП-то не е възобновявано.
Припомняме, че по план проектът за воден цикъл на Добрич включва модернизиране на пречиствателната станция край Врачанци и подмяна на част от водопроводната и канализационната мрежа в града. Според най-краткото описание на дейностите по проекта, публикувано в сайта на община Добрич, става дума за: "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци". Пак там пише, че общата стойност на проекта е 86 227 183 без ДДС. Посочената сума всъщност е държавното финансиране. Както знаем договорът с държавата, на стойност 114, 9 млн. лв. с ДДС, беше подписан на 29 декември 2016 год. По време на самото подписване пък тогавашният екоминистър Ивелина Василева увери: "Предвижда се цялостна подмяна на старите азбесто-циментови водопроводни тръби, полагани в периода 1950 – 1970 година. Ще бъде рехабилитирана част от канализационната мрежа, вкл. главните колектори, които водят до пречиствателната станция за отпадъчни води."  29 дни по-късно обаче кметът на Добрич издава заповед и спира обществената поръчка за канализационната мрежа, която според обявата е за близо 19 млн. лева. Това задание няма да бъде извършеноТова задание няма да бъде извършено"Възникнали са обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, тъй като финансирането е осигурено на по-следващ етап от откриването на процедурата, пише в обосновката." (Виж подробно мотивите по-долу!)
Процедурата за водния цикъл беше обявена през април 2016-та година. По правило общините винаги залагат малко по-големи суми от очакваните. Още през януари 2015-та година обаче тогавашната кметица Детелина Николова съобщава, че проектът за водния цикъл е на обща стойност 115 млн. лева с ДДС. Сума, която почти съвпада с договорената впоследствие. От изявленията на настоящия кмет Йорданов пък знаем, че преди да бъде подписан, проектът за водния цикъл е много пъти променян от сегашната власт и съгласуван наново с министерствата. След всички корекции и уточнения проектът с дългото име:  "Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1.", стартира на 14 април 2016-та година в четири части. За всички обществени поръчки бяха проведени търгове още през 2016-та година.

Ето как изглеждат отделните части на водния цикъл в резюме

1. Първата част е за пречиствателната станция във Врачанци. Поръчката е с номер 00383-2016-001, обявената прогнозна стойност е 27 822 802.99 лева, възложена е за 26, 6 млн. лева

2. Втората част е за предоставяне на техническа помощ. Номерът на поръчката е 00383-2016-0012, обявената прогнозна стойност е 2 млн. лева, търгът е проведен, още няма сключен договор с изпълнител.

3. Третата част е за извършване на консултантски услуги и е под номер 00383-2016-0013. Разделена е на две обособени позиции.  
ОП 1 – 945 500 лв.
ОП 2 – 2 104 500 лв.
Търгът е проведен, още няма сключен договор с изпълнител.

4. Четвъртата част на проекта е за водоснабдяване и канализация и в АОП фигурира под номер 00383-2016-0014. Разделена е на три ЛОТ-а, съответно е в три обособени позиции.
ЛОТ 1 е за водоснабдяване и канализиция, ОП-то е с прогнозна стойност 18 965 838.30 лева. Търгът е проведен, но след това поръчката е спряна.
ЛОТ 2 – обхваща рехабилитация на водопровода по улици, западно от булевард "Русия", прогнозната стойност на ОП е 29 155 178.20 лева, поръчката е възложена за 27 830 213,69 лв. без ДДС.
ЛОТ 3 – обхваща рехабилитация на водно трасе източно от булевард "Русия", прогнозната стойност е 13 748 193.50 лева, ОП е възложена за 13 598 438,27 лв. без ДДС.

5. Тази година, под номер 00383-2017-0026 беше обявена обществена поръчка за първи копки и рязане на ленти за 180 хил. лева без ДДС.

6. Открита е поръчка и за канцеларски материали за водния цикъл, номерът й е 00383-2017-0025, прогнозната цена е 50 хил. лева

За да не остане съмнение, публикуваме още веднъж известните заложени и разпределени суми

1. ОП за пречиствателната станция – прогнозни 27 822 802.99 лева, възложени 26, 6 млн. лева без ДДС
2. ОП за техническа помощ – прогнозни 2 млн. лева без ДДС
3. ОП за консултански услуги – две ОП за прогнозни 3.050 млн. лева без ДДС
4. Канализация и водоснабдяване, три ОП
ЛОТ 1 – 18 965 838.30 лева без ДДС, спряна
ЛОТ 2 – 29 155 178.20 лева, възложена за 27 830 213,69 лв. без ДДС
ЛОТ 3 – 13 748 193.50 лева, възложена за 13 598 438,27 лв. без ДДС
5. ОП за първи копки и рязане на ленти – 180 хил. лева без ДДС
6. ОП за канцеларски материали – 50 хил. лева без ДДС

Едни сметки не излизат, остават неразпределни милиони

– По груби сметки до момента са разпределени около 73 млн. лв. без  ДДС.
– Общата стойност на проекта за воден цикъл е 114 901 132 лв. с ДДС.
– Държавното финансиране е в размер на 86 227 183 без ДДС
– Общината съфинансира с 9, 600 млн. лева без ДДС

Публикуваните данни са въз основа на информация от сайта на община Добрич. Със сигурност в тези сметки има доста неизвестни суми, затова нямаме претенции нито за прецизност, нито за изчерпателност, нито за всеобхватност. 115-те милиона за водния цикъл на Добрич обаче са публични средства и кметът Йордан Йорданов дължи на съгражданите си точен и ясен отговор за изразходването им. Надяваме се отговорът да съдържа обяснение защо не е открита нова процедура за канализация. Надяваме се също данъкоплатците да получат пълен отчет за заложените и за изразходваните до момента суми по водния цикъл.
Кои спечелиха обществените поръчки за водния цикъл, можете да си припомните ТУК!

Из решението за спиране на поръчката
Мотиви:
Обособена позиция №1 от Обществената поръчка се прекратява на основание чл.39, ал.1, т.5, предл.1 от ЗОП /отм./, поради следните обстоятелства: Процедурата е открита с Решение №Р-18/14.04.2016год. на Възложителя, при първоначална липса на осигурено финансиране, обективирано в РАЗДЕЛ ІІІ., Т. 2.4. от Документацията за участие. На 30.12.2016год. е сключен Договор за БФП №BG16M1OP002-1.006-0003-C01, съгласно който са настъпили следните съществени промени в обстоятелствата, само по обявената обособена позиция №1, а именно: В процеса на оценка на проектното предложение от ОП ”Околна среда” 2014-2020г., по искане на финансиращия орган е направена промяна в проекта, касаеща начина на полагане на Главен клон I по бул.”Русия”, изграждане на дъждопреливник след кръстовището с ул. „Ген Попов” и включване на водите от Главен клон XI. Отпада изграждането на КПС за дъждовни води. Изместено е и част от трасето на Главен клон I – В по ул. „Вида Димитрова”. Предвижда се и оставане в експлоатация на КПС „Иглика” и Главен клон IV – а. Гореописаните промени са съществени, тъй като касаят технологията на изпълнение и обхвата на работата по отношение на обявената Обособена позиция №1 към процедурата. Промените са залегнали и в сключения на 30.12.2016год. Договор за БФП №BG16M1OP002-1.006-0003-C01, чрез който се осигурява необходимото финансиране за изпълнението на поръчката. Следствие на гореописаните промени е настъпила промяна и в стойността на обявената Обособена позиция №1. След остойностяване на нововъзникналите СМР и редуциране на стойността на отпадналите СМР, е констатирано, че общата стойност надвишава размера на непредвидените разходи за Обособена позиция №1. Горепосочените обстоятелства, налагат необходимостта обществената поръчка, само по отношение на обособена позиция №1, да бъде прекратена по причини, които възложителят не е могъл да предвиди, тъй като финансирането е осигурено на по-следващ етап от откриването на процедурата и във връзка с изисканите промени в проекта от страна на Финансиращата програма – ОП”ОС” 2014-2020г.
Цялото решение за прекратяване на обществената поръчка можете да прочетете Тук!

След подобни обосновани решения на нас не ни остава нищо друго, освен да се надяваме възложителят да предвиди, че водопроводът и канализацията се проектират заедно и се полагат заедно. И че няма да се случи да асфалтираме след водопровода, а после да копаем отново за канализацията.

Последни новини