Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 10:31:04

Новини

Община Добрич обвинява разследващи журналисти в липса на морал и етика

По повод разследването на Бележник за фирмите, усвоили пари от еврофондовете след обществени поръчки, проведени от община Добрич, от кметството днес ни изпратиха своята позиция.
Припомняме, че на 20 октомври тази година, ние публикувахме текст, озаглавен: "Аферата "Добрич": Едни и същи лица са усвоили парите от европроектите на града".  В разследването разкрихме, че изпълнителите на пет проекта са Тодор и Юлиан Димови и Иванина Савова Сярова – Фатух. Разказахме, че в договорите, сключени от община Добрич, изпълнителите са маскирани под различни наименования, съдържащи името Добрич. Всички те обаче са свързани или с един и същ софийски телефонен номер, или с общ софийски адрес. В защита на тази теза ние приведохме безспорни доказателства – самите договори, сключени от община Добрич плюс справки от Търговския регистър. Днес получихме от община Добрич имейл, съдържащ право на отговор. В становището си кметството оспорва несъществуващи наши твърдения. Подробно ни обяснява, че за проведените обществени поръчки са кандидатствали по еди колко си фирми за всяка, че всичко е законосъобразно и процедурите са минали през съответния контрол. Тема, която въобще не е обект нашето разследване. Накрая, без да привеждат каквито и да било примери и аргументи за несъгласие с действителни твърдения в текста, от общината заключават: "Изнесеното в публикацията на www.belejnik.bg цели да манипулира общественото мнение, не отговаря на истината и противоречи на етиката и добрия морал в журналистиката."
Нямаме никакво намерение да коментираме правото на отговор, публикувано по-долу. Само ще информираме авторите на общинското становище, че според тълковния речник морал означава:  "Система от правила за нравствено поведение в обществото; нравственост." Значението на понятието етика е: "Съвкупност от норми и правила на поведение; морал." Надяваме се, че след като сме уточнили значенията на тези две думи синоними, от община Добрич ще прочетат още веднъж договорите, които са сключили с изпълнителите. След това нямаме нищо против да обменим познания и по значението на думата манипулация!
Становището на община Добрич във вида, в който ни беше изпратено:
"По повод публикацията от 20.10.2015 г. относно усвояване на средствата по проекти, изпълнявани от Община град Добрич, изразяваме позицията на Община Добрич като право на отговор:
Община град Добрич в качеството си на възложител по смисъла на Закона за обществени поръчки и като бенефициент при изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е провела законосъобразни процедури за избори на изпълнители на посочените проекти, като е спазвала стриктно изискванията на ЗОП и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, ефективно разходване на публични средствата.
Относно обществена поръчка с предмет: “Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети и дейности по информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Пъстрото лице на Добруджа“, двама участници са подали оферти по позиция 1, които са отговаряли на критериите за подбор и са допуснати до оценка. Съобразно критерия за оценка на офертите – „най-ниска цена“, участникът консорциум „Инициативи“ ДЗЗД град София е избран за изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция 1 - “Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети”.
Относно обществена поръчка с предмет: „Организиране и реализиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“ в изпълнение на проект „Добрич – жива шевица от таланти”, оферти са подадени от трима участници. За изпълнител на обществената поръчка е избрано Дружество по ЗЗД „Добрички таланти”, чиято оферта е отговаряла на заложените минимални изисквания.
Относно обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, включваща 5 обособени позиции, оферти са подадени от 8 участника. Дружеството, извършило строителните дейности ДЗЗД „Консорциум Холдинг Пътища – Пи Ес Пи” е участвал за 3 обособени позиции. По втора позиция е отстранен от участие, по трета позиция е класиран на първо място, а по пета позиция е избран за изпълнител след отказ на определения за изпълнител участник да сключи договор.
Относно обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на бул. “25-ти септември” – пешеходна зона”, са подадени две оферти. Единият участник е отстранен от участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя. Консорциум “Добрич – градска среда” ДЗЗД е избран за изпълнител на строителните дейности по проекта за централната градска част.
Община град Добрич изцяло се е съобразила с препоръките на Агенцията по обществени поръчки в изразеното предходно становище с изх. № ПК-ОС-86/10.09.2012 г., поради което не са налагани финансови корекции.
Нещо повече, в конкретния случай процедурата е преминала предварителен контрол от регионалното представителство на МРРБ – Варна.
Не без значение е и обстоятелството, че всички процедури са преминали, както  предварителен така и последващ контрол в съответствие с Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ от Управляващия орган на ОПРР. При осъществяване на предварителен контрол от Управляващия орган, в писмо не е констатирана нередност и съответно не е отразена забележка по отношение на прилагането на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и така съкратените срокове.
Изнесеното в публикацията на www.belejnik.bg цели да манипулира общественото мнение, не отговаря на истината и противоречи на етиката и добрия морал в журналистиката."

Коментари  

+4 #1 оценка 30-10-2015 07:38
Браво Велчева!За какъв морал и етика претендира плевенското менте,след като не се яви на един смислен дебат за развитието на града за следващите четири години.За сметка на това ни залива с блудкави буламачи и овехтели клишета от нейните медии.Каква стана-невидимата кметица на "видими резултати".
Цитиране
Последни новини