Понеделник, 11-ти декември 2023 г. | 18:11:00

Новини

Община Балчик погаси предсрочно два големи кредита

Предсрочно са погасени двата големи кредита, които община Балчик изтегли в предни години, съобщават от пресцентъра на Белия град. Оттам изпращат и справката  за касовото изпълнение на бюджета на кметството към 30 септември 2014 г., която е приета от Общинския съвет днес. Според доклада, представен пред съветниците, се отчита,  че продажбата на общинските акции в "Албена" АД е осигурила приход от 15 836 265 лева .
С най-голям дял в изпълнението на отчетния период от данъчните приходи са средствата от данък върху недвижимите имоти – 36.23%. От неданъчните приходи най-голямо е изпълнението от такса за битови отпадъци – 1 912 475 лева или 44,26%. Приходите от концесии са 651 383 лева, а постъпленията от продажба на земя – 491 121 лева. 150 хиляди лева са получени от глоби, санкции и наказателни лихви.
Сред направените разходи, водещи са тези за работни заплати и осигуровки, а 27% от общата издръжка са за вода, горива и ел.енергия.
Последни новини